سمینار یک روزه هپاتیت و چشم انداز آن در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۶ در شهر همدان ب حضور دکتر سید مؤید علویان برگزار گردید.