کنفرانس تازه های هپاتیت بی وسی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ در شهر کرد با حضور پروفسور سید مؤید علویان برگزار گردید.