کنفرانس یک روزه “اجماع صاحبان فن در مورد هپاتیت سی” در دبی