نخستین فراخوان مسابقه نقاشی و تصویرسازی با موضوع هپاتیت