تقبل هزینه درمان ۱۰ بیمار مبتلا به هپاتیت سی توسط شرکت درمان آرا