مدیران امور بین الملل

مدیر خارجی

آقای مهدی عاشور

تلفن: ۸۱۲۶۲۰۷۲-۰۲۱
فکس: ۸۱۲۶۲۰۷۲-۰۲۱

ایمیل: me.ashour@gmail.com

مدیر داخلی

سرکار خانم دکتر منیر نیازی

تلفن: ۸۱۲۶۲۰۷۲-۰۲۱

فکس: ۸۱۲۶۲۰۷۲-۰۲۱

ایمیل: m.niazi@meldcenter.com

تیم پذیرش

  • سرکار خانم الناز محمودی

  • سرکار خانم اکرم عباسی

تلفن: ۸۸۹۴۵۱۸۶-۸۸۹۴۵۱۸۷

فکس: ۸۸۹۴۵۱۸۸

موبایل: ۰۹۱۲۸۹۳۸۹۳۱