ویروس هپاتیت B یکی از اعضای خانواده هپادناویریده (Hepadnaviridae) است که برای انسان ها بیماری زا می باشد. مطالعات صورت گرفته حاکی از قابلیت بیماری زایی این ویروس در دسته ای از سایر گونه ها، نظیر اردک، سنجاب و موش خرما تحت شرایطی خاص می باشد. این ویروس ها از قسمت های زیر تشکیل شده اند:

  • یک DNA که در قسمت هایی دو رشته ای است، همراه با یک پوشش لیپوپروتئینی خارجی و یک نوکلئوکپسید یا هسته داخلی که ژنوم ویروسی را شامل می شود.
  • یک آنزیم پلی مراز با قابلیت رونویس معکوس
  • قسمتی مملو از ساختار پروتئین های پوشش ویروسی مانند HBsAg
  • یک بخش هپاتوتروپسیم نسبی با سوگرایی هپاتولوژیک

بزرگ ترین قطعه ویروسی هپاتیت B، یک بخش ۴۲ نانومتری پروتئینی دو پوششی است. ژنوم این ویروس حاوی چهار چارچوب خواندنی ویروسی است که چهار پروتئین اصلی ساختار ویروسی را القا می نمایند. اطلاعات چندانی در مورد قسمت های اولیه چرخه زندگی ویروس هپاتیت B (چسبیدن به میزبان و داخل شدن به سلول میزبان) در دسترس نیست.

چهار زیر مجموعه از ویروس هپاتیت B در نمونه های خونی مبتلایان یافت شده است. تمامی این زیر مجموعه ها، یک عضو اصلی (تحت عنوان a) دارند و شامل یکی از اجزای خونی مستقل dly و wlr می باشند. بر این مبنا زیر مجموعه های هپاتیت B شامل ayw، adw و ayr تعیین شده اند. این چهار زیر مجموعه توزیع جغرافیایی متفاوتی را در قسمت های مختلف جهان نشان داده اند.

هپاتیت B برای دندانپزشکان و کارکنان دندانپزشکی