رئیس شبکه هپاتیت ایران، در نامه ای به وزیر بهداشت، نسبت به آسیب برنامه کنترل هپاتیت در کشور هشدار داد.

دکتر سید موید علویان در این نامه عنوان داشته است که طی ۲۵ سال اخیر در غربالگری خانم های باردار جهت هپاتیت B، تلقیح واکسن به تمامی نوزادان و ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت (HBIG)به نوزادان مادران مبتلا سبب شده تا میزان موارد جدید ابتلا در جامعه ایرانی بطور جدی کاهش یابد.

وی در ادامه این نامه با اظهار تاسف از فقدان آمپول ایمونوگلوبولین در کشور، گفته است که این وضعیت سبب نگرانی مادران باردار مبتلا و آسیب برنامه کنترل هپاتیت در کشور شده است.