کنفرانس علمی یک روزه تازه های بیماریهای کبدی در آبان ماه ۹۶ با حضور دکتر سید مؤید علویان در بندرعباس برگزار گردید.