به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکترای داروسازی دانشکده داروسازی وعلوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دراین طرح وکتور یا حامل ویروس آلفا پروتئین که تنها پروتئین تولید شده در سلولهای سرطانی کبد است ساخته شده است.
شقایق حیدر پور ژن درمانی را روشی جدید برای درمان HCCبیان کرد و افزود: دراین روش جدید  با ورود سم اختصاصی  شیگاتوکسین  که همان باکتری است موجب خودکشی کردن سلول های سرطانی کبد می شود.
وی گفت: این طرح پژوهشی برای درمان هدفمند سرطان کبد نتیجه تلاش شقایق حیدرپور دکترای داروسازی این دانشکده با راهنمایی استادان علی جهانیان نجف آبادی و عباس جعفریان به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۳۲۲ ثبت شده است.