سمپوزیوم  بین المللی “تازه های هپاتیت بی و سی” روزهای ۹ و ۱۰ آبان ۱۳۹۳ با حضور پروفسور علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تبریز برگزار

گردید.

لینک مستقیم سمپوزیوم