سمینار یکروزه دیابت و چالشها در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۷ با حضور و سخنرانی پروفسور سید مؤید علویان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار گردید.