سومین کنگره پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق که از ۱۱ تا ۱۳ مهر۱۳۹۳ در هتل بزرگ شیراز برگزار می گردد و سخنرانی اینجانب تحت عنوان کبد چرب و بیماری های قلبی خواهد بود اسلایدها به پیوست است و سایت سمینار زیر است:

http://prevention3.sums.ac.ir/fa/

Alavian-Cardiology-Shiraz-2014-Fatty Liver