چهارمین کنفرانس هپاتیت مشهد  در مهرماه با حضور دکتر سید مؤید علویان در شهر مقدس مشهد برگزار گردید.