کنفرانس آموزشی هپاتیت با هدف ریشه کنی هپاتیت سی تا سال ۱۴۱۰ در بیمارستان نجمیه مورخ ۱۹ دیماه با سخنرانی پروفسور سید مؤید علویان برگزار گردید.