کنفرانس علمی یکروزه تازه های هپاتیت بی و سی در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ در بیمارستان شرکت نفت با حضور پروفسور سید مؤید علویان برگزار شد . مچنین این سمینار، همزمان به صورت کنفرانس علمی  .مجازی در سراسر کشور از طریق وبینار به اجرا درآمد