کنفرانس یک روزه “اجماع صاحبان فن در مورد هپاتیت سی” در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۵ در دبی برگزار شد. پروفسور علویان در مورد اپیدمیولوژی هپاتیت سی و راه های انتقال و تجارب ایران در کنترل بیماری، پروفسور فوستر در مورد تازه های درمان هپاتیت سی ژنوتیپ ۱ و سایر ژنوتیپ ها و تجربه کنترل هپاتیت سی در انگلستان و جناب آقای دکتر مرآت در مورد اقتصاد و درمان هپاتیت سی و لزوم سیاست گذاری درست، مباحث خود را ارائه نمودند. همکارانی که تمایل به دریافت اسلایدهای سخنرانی ها دارند، با آنان از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند.

Prof. Alavian: alavian(at)thc(.).ir

Prof. Foster: g.r.foster@gmail.com

Dr. Merat: merat@ams.ac.ir