از تشخيص تا درمان (قسمت پاياني) راه و رسم درمان هپاتيت c

در قسمت آخر بحث مربوط به چگونگي تشخيص و درمان بيماري هپاتيت سي، که ۳ قسمت آن در روزهاي گذشته از نظر گذشت، به ديگر رژيم‌هاي درماني در درمان اوليه براي اين بيماري، برحسب ژنوتيپهاي ديگر بيماري ميپردازيم.

رژيم‌هاي جايگزين در ژنوتيپ۴

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم در روز به همراه ريباويرين متناسب با وزن بيمار و پگ-اينترفرون به صورت هفتگي به مدت ۱۲ هفته، در بيماراني که منعي براي دريافت اينترفرون ندارند.

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم روزانه به همراه سيم‌پروير ۱۵۰ميلي‌گرم در روز با يا بدون ريباويرين متناسب با وزن به مدت ۱۲ هفته.

ژنوتيپ ۵ يا ۶: اطلاعات اندکي براي کمک به تصميم‌گيري در مورد چگونگي درمان بيماران حامل اين ژنوتيپ‌ها در دست است، اما با توجه به نتايج مطالعات جديد، رژيم‌هاي زير براي درمان بيماران داراي ژنوتيپ ۵ و ۶ که سابقه درمان قبلي ندارند، پيشنهاد مي‌شوند:

ترکيب لديپاسوير (۹۰ ميلي‌گرم)/سوفوسبووير(۴۰۰ ميلي‌گرم) يک بار در روز براي ۱۲ هفته

– رژيم جايگزين در ژنوتيپ۵ و۶:

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم در روز به همراه ريباويرين متناسب با وزن بيمار و تزريق هفتگي پگ-اينترفرون به مدت ۱۲ هفته در بيماراني که مصرف اينترفرون در آنان بلامانع است.

درمان مجدد

در اين قسمت،توصيه‌هايي براي درمان مجدد بيماراني آمده که درمان قديمي با اينترفرون پگيله به همراه ريباويرين در آنان به شکست انجاميده است:

بيماران غيرسيروتيک داراي ژنوتيپ ۱a:

ترکيب لديپاسوير (۹۰ ميلي‌گرم)/سوفوسبووير (۴۰۰ ميلي‌گرم) يک بار در روز براي ۱۲ هفته.

ترکيب پاريتاپروير (۱۵۰ ميلي‌گرم)/ ريتوناوير (۱۰۰ ميلي‌گرم) / اومبيتاسوير (۲۵ ميلي‌گرم) يک بار در روز به همراه داسابووير ۲۵۰ ميلي‌گرم دوبار در روز به علاوه ريباويرين متناسب با وزن بيمار به مدت ۱۲ هفته.

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم روزانه به همراه سيم‌پروير ۱۵۰ ميلي‌گرم در روز به مدت ۱۲ هفته.

بيماران غيرسيروتيک با ژنوتيپ ۱b:

ترکيب لديپاسوير (۹۰ ميلي‌گرم)/سوفوسبووير (۴۰۰ميلي‌گرم) يک بار در روز براي ۱۲ هفته.

ترکيب پاريتاپروير (۱۵۰ ميلي‌گرم)/ ريتوناوير (۱۰۰ ميلي‌گرم) / اومبيتاسوير (۲۵ ميلي‌گرم) يک بار در روز به همراه داسابووير ۲۵۰ ميلي‌گرم دوبار در روز (بدون نياز به ريباويرين) به مدت ۱۲ هفته.

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم روزانه به همراه سيم‌پروير ۱۵۰ميلي‌گرم در روز به مدت ۱۲ هفته.

بيماران داراي سيروز جبران شده و ژنوتيپ ۱a يا ۱b:

ترکيب لديپاسوير (۹۰ ميلي‌گرم)/سوفوسبووير (۴۰۰ميلي‌گرم) يک بار در روز به مدت ۲۴ هفته، صرف‌نظر از نوع ساب‌تايپ a يا b.

ترکيب لديپاسوير (۹۰ ميلي‌گرم)/سوفوسبووير (۴۰۰ميلي‌گرم) يک بار در روز به همراه ريباويرين متناسب با وزن بيمار به مدت ۱۲ هفته، صرف‌نظر از نوع ساب‌تايپ a يا b.

ترکيب شامل پاريتاپروير (۱۵۰ ميلي‌گرم)/ ريتوناوير (۱۰۰ ميلي‌گرم) / اومبيتاسوير (۲۵ ميلي‌گرم) يک بار در روز به همراه داسابووير ۲۵۰ ميلي‌گرم دوبار در روز به علاوه ريباويرين متناسب با وزن بيمار، به مدت ۲۴ هفته براي ژنوتيپ ۱a و بدون ريباويرين براي بيماران داراي ژنوتيپ ۱b.

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم روزانه به همراه سيم‌پروير ۱۵۰ميلي‌گرم در روز با يا بدون ريباويرين متناسب با وزن به مدت ۲۴ هفته براي بيماران ژنوتيپ ۱b يا بيماراني که در آزمون‌هاي بررسي مقاومت (واريانت Q80K) نتيجه منفي داشته‌اند. در بيماران سيروتيک آلوده با ژنوتيپ ۱a و واريانتQ80K، استفاده از اين رژيم توصيه نشده و يکي از دو رژيم ديگر پيشنهاد مي‌شود.

براي درمان بيماران آلوده به ژنوتيپ ۲ که قبلا از درمان اينترفرون پگيله به همراه ريباويرين نتيجه نگرفته‌اند، رژيم زير توصيه مي‌شود:

روزانه ۴۰۰ ميلي‌گرم سوفوسبووير به همراه ريباويرين متناسب با وزن به مدت ۱۲ هفته در بيماران غيرسيروتيک و ۱۶ هفته در بيماران دچار سيروز.

رژيم جايگزين:

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم در روز به همراه ريباويرين متناسب با وزن بيمار و تزريق هفتگي پگ-اينترفرون به مدت ۱۲ هفته، در بيماراني که مصرف اينترفرون در آنان بلامانع است.

براي درمان بيماران داراي ژنوتيپ ۳ که به درمان با اينترفرون پگيله و ريباويرين پاسخ نداده‌اند، رژيم‌هاي زير پيشنهاد مي‌شوند:

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم در روز به همراه ريباويرين متناسب با وزن بيمار و تزريق هفتگي پگ-اينترفرون به مدت ۱۲ هفته، در بيماراني که مانعي براي مصرف اينترفرون در آنان وجود ندارد.

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم در روز به همراه ريباويرين متناسب با وزن بيمار به مدت ۲۴ هفته، براي بيماراني که مصرف اينترفرون در آنها مجاز نيست.

براي درمان مجدد بيماران حامل ژنوتيپ ۴ که درمان قبلي با اينترفرون پگيله و ريباويرين در آنان موثر نبوده، يکي از رژيم‌هاي زير پيشنهاد مي‌شود:

ترکيب لديپاسوير (۹۰ ميلي‌گرم)/سوفوسبووير (۴۰۰ميلي‌گرم) يک بار در روز به مدت ۱۲ هفته، براي بيماران فاقد سيروز و ۲۴ هفته براي بيماران سيروتيک.

ترکيب پاريتاپروير (۱۵۰ ميلي‌گرم)/ ريتوناوير (۱۰۰ ميلي‌گرم) / اومبيتاسوير (۲۵ ميلي‌گرم) يک بار در روز (بدون داسابووير) به همراه ريباويرين متناسب با وزن به مدت ۱۲ هفته، فقط در بيماران غير سيروتيک.

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم در روز به همراه ريباويرين متناسب با وزن بيمار و تزريق هفتگي پگ-اينترفرون به مدت ۱۲ هفته، در بيماراني که مانعي براي مصرف اينترفرون در آنان وجود ندارد.

سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم در روز به همراه ريباويرين متناسب با وزن بيمار به مدت ۲۴ هفته.

اگرچه اطلاعات کافي براي تصميم‌گيري در مورد ژنوتيپ‌هاي ۵ و ۶ در دسترس نيست، براي درمان مجدد بيماراني که با يکي از اين دو نوع ژنوتيپ آلوده بوده و به درمان قبلي با ريباويرين و اينترفرون پگيله پاسخ نداده‌اند، رژيم‌هاي زير توصيه شده‌اند:

ترکيب لديپاسوير (۹۰ ميلي‌گرم)/سوفوسبووير (۴۰۰ميلي‌گرم) يک بار در روز به مدت ۱۲ هفته.

رژيم جايگزين:
سوفوسبووير ۴۰۰ ميلي‌گرم در روز به همراه ريباويرين متناسب با وزن بيمار و تزريق هفتگي پگ-اينترفرون به مدت ۱۲ هفته در بيماراني که مانعي براي مصرف اينترفرون در آنان وجود ندارد.

ترجمه: ارغوان حاج‌شيخ‌الاسلامي

منبع: روزنامه سپید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *