اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونتهای منتقله از خون، مشهد، ۲ الی ۴ آبان ماه ۱۳۹۷

همایش بیماری های کبدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۱۸ مهر ۱۳۹۷

سمینار یک روزه تازه های هپاتیت بی و سی، کردستان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷