اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونتهای منتقله از خون، مشهد، ۲ الی ۴ آبان ماه ۱۳۹۷

سمینار یک روزه تازه های هپاتیت بی و سی، کردستان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷