کنفرانس پژوهشی- دانشجویی منطقه جنوب غرب- اسفندماه ۹۵- دزفول

کنفرانس تازه های هپاتیت و بیماری های آن- بهمن ۹۵- آزمایشگاه مسعود

کنفرانس علمی یکروزه تازه های هپاتیت و درمان- آبان ۹۵- چابهار

سمینار یکروزه فن آوری های تشخیص نوین در بیماری های عفونی و تازه های هپاتیت های ویروسی- آبان ۹۵- بیرجند

کنفرانس علمی یکروزه تازه های هپاتیت بی و سی-آبان ۹۵- شرکت نفت