کنفرانس تازه های هپاتیت و بیماری های آن- بهمن 95- آزمایشگاه مسعود

سمینار یکروزه فن آوری های تشخیص نوین در بیماری های عفونی و تازه های هپاتیت های ویروسی- آبان 95- بیرجند

سمینار تازه های هپاتیت بی و سی مزمن -شهریور 95- ساری